O izbie

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach jest osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 123 poz. 1059 ze zm.) utworzoną przez Krajową Radę Radców Prawnych. Jest jedną z jednostek samorządu zawodowego, reprezentującego osoby wykonujące zawód zaufania publicznego i sprawującego pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony (art. 17 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego powiązane jest z obowiązkową przynależnością do samorządu zawodowego. Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, w tym od 1 lipca 2015 r. obejmuje występowanie w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe.