2023-10-09 | Aktualności

UWAGA! Doręczenia elektroniczne…

Przypomnienie o obowiązku radców prawnych w zakresie rejestracji adresu do e-doręczeń

Szanowni Radczynie Prawne i Radcowie Prawni,

przypominamy, że od dnia 10 grudnia 2023 roku (zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji z 29 maja 2023r, Dz.U. z 2023r. poz. 1077) obowiązywać będzie radców prawnych znowelizowana i prolongowana ustawa z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych       (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 285; „ustawa”), która nakłada obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych.

Równocześnie, obowiązek ten wynika z przepisu art. 22 (10) ustawy o radcach prawnych stanowiącego, że radca prawny wykonujący zawód jest obowiązany posiadać adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy.

Adres do doręczeń elektronicznych wpisany jest do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 ustawy. Baza ta jest rejestrem publicznym, w którym znajdować się będą m.in. następujące dane: imię i nazwisko, firma - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do CEiDG, tytuł zawodowy radcy prawnego, REGON, NIP, adres do korespondencji, adres do doręczeń, PESEL, adres do doręczeń elektronicznych w tym wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej wpisanej do CEiDG, adres do doręczeń elektronicznych wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności zawodowej, oznaczenie dostawcy publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, datę wpisania adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych, datę wykreślenia adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych.

Ustawa wprowadza obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych („ADE”).

ADE będzie musiał posiadać każdy wykonujący zawód radca prawny, co wynika też z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, a więc zarówno radca prawny prowadzący jednoosobową kancelarię prawną jak i radca prawny zatrudniony w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, w tym radca prawny zatrudniony w organach administracji publicznej. Jest to specjalny adres do doręczeń elektronicznych, który będzie tworzony na wniosek składany do  ministra właściwego do spraw informatyzacji (tzw. adres publiczny) lub do kwalifikowanego dostawcy usług zaufania. Każdy przyszły radca prawny wraz
z rozpoczęciem działalności będzie miał automatycznie taki adres zakładany. ADE jest powiązany z doręczaniem korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego („PURDE”). Adres publiczny realizować będzie wyłącznie Poczta Polska. Wszystkie adresy elektroniczne przechowywane będą w Bazie Adresów Elektronicznych. Adres elektroniczny ujawniony będzie również w CEIDG lub KRS.

Wnioski można składać przez konto przedsiębiorcy na stronie biznes.gov.pl lub w przypadku radców prawnych niebędących przedsiębiorcami (umowa o pracę) na gov.pl.

Wnioski składa się wyłącznie elektronicznie. 

O sprawie szerzej pisaliśmy 24 maja 2022r. oraz 27 maja 2021r.

https://oirp.katowice.pl/aktualnosci/aktualnosci/pokaz-aktualnosc-1402567966-1406000327.html

https://oirp.katowice.pl/aktualnosci/aktualnosci/pokaz-aktualnosc-1402567966-1405287954.html

 

Katowice, dnia 09 października 2023r.

Komisja Rady OIRP w Katowicach ds. nowych technologii

Wicedziekan Rady

r.pr. dr Katarzyna Palka-Bartoszek

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE